اصلان قودجانی

سرمایه در قرن 21

رنانی در مراسم رونمایی از ترجمه فارسی «سرمایه در قرن 21» عنوان کرد
اقتصاد ایران گرفتار روزمرگی
پیکتی؛ کینز دوم است نه مارکس مدرن

نخستین ترجمه فارسی از کتاب پرسروصدای «توماس پیکتی» به‌نام «سرمایه در قرن بیست‌و‌یکم» صبح پنج‌شنبه در خانه اندیشمندان علوم انسانی با حضور مترجم، ناشر و دکتر محسن رنانی رونمایی شد.

(more…)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail