Tag Archives: اشتباه مالی

10May/15

یازده اشتباه مالی متداول را بشناسید

11 اشتباه مالی متداول را بشناسید تمرکز بیش از اندازه به نوسانات بازار سهام، تنها باعث استرس بیشتر می‌شود. پس وقتی دیدید بازار درحال سقوط است، خودرا مشغول تفریحات، سرگرمی‌ها و خانواده

Read More...