Tag Archives: اسکندر مقدونی

05Jan/16

رکسانا-روشنک

روشَنَک یا رکسانا دختر وَخش‌اَرد شهربان باختر یا همان بلخ بود که اسکندر مقدونی به وی عشق می‌ورزید و سپس با او در سال ۳۲۷ پیش از میلاد ازدواج کرد.  

Read More...
20Jun/15

درآمد مالیاتی ایران هخامنشی

با تشکیل پادشاهی هخامنشیان و گسترش مرزهای جغرافیایی ایران از مصر تا هند، برای دریافت مالیات و امور مالی کشور، دفاتر و سازمانهای منظمی تشکیل شد. هرودوت اشاره نموده که داریوش، ایران

Read More...