نمایشگاه مجازی فارس Tag: اسکندر مقدونی

Tag: اسکندر مقدونی

درآمد مالیاتی ایران هخامنشی

با تشکیل پادشاهی هخامنشیان و گسترش مرزهای جغرافیایی ایران از مصر تا هند، برای دریافت مالیات و امور مالی کشور، دفاتر و سازمانهای منظمی تشکیل شد. هرودوت اشاره نموده که داریوش، ایران را به بیست حوزه مالیاتی تقسیم نموده بود و همراه با هر استاندار، یک مامور مالیه نیز به هر ساتراپی اعزام می‌نمود. همزمان…

Read more