اسحاق آپریم

شایسته‌ترین بانکدار ایرانی عصر پهلوی دوم

زندگی و زمانهً مهدی سمیعی، خبره‌ و شایسته‌ترین بانکدار ایرانی عصر پهلوی دوم
بار متفاوت بودن معمار بانکداری نوین

(more…)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail