اسحاق آپریم

شایسته‌ترین بانکدار ایرانی عصر پهلوی دوم

زندگی و زمانهً مهدی سمیعی، خبره‌ و شایسته‌ترین بانکدار ایرانی عصر پهلوی دوم
بار متفاوت بودن معمار بانکداری نوین

(more…)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
نمایشگاه مجازی فارس، ارایه دهنده محتوای فاخر فارسی، مقالات مفید و گلچین شده از سراسر وب
+98-936-917-5733