Tag Archives: استاد دانشگاه

04Mar/15

ایراد بنی اسرائیلی

صدای زنانه عامل قرارداد نبستن با استاد دانشگاه محمدحسین نجاتی «دکتر قاسم اکسیری‌فرد»، در آستانه ٤٠سالگی هنوز مانند جوانان به‌غایت درس‌خوان دیده می‌شود. او با نظم قدم برمی‌دارد. کوله‌پشتی‌اش انگار عضوی از

Read More...