اسب مرده

حذف یارانه اقشار مرفه مساله‌ انحرافی است

گفت‌وگو با جوادصالحی اصفهانی:
دولت به اسب مرده لگد نزند
حذف یارانه اقشار مرفه مساله‌ انحرافی است

(more…)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail