Tag Archives: از بین بردن فقر

05Jul/15

توانمندسازی کشاورزان خرد راهکار از بین بردن فقر

رئیس انجمن علمی و ترویج آموزش کشاورزی ایران خبر داد: چند کشاورز خرد در کشور هست؟ توانمندسازی کشاورزان خرد راهکار از بین بردن فقر

Read More...