از بین بردن فقر

توانمندسازی کشاورزان خرد راهکار از بین بردن فقر

رئیس انجمن علمی و ترویج آموزش کشاورزی ایران خبر داد:
چند کشاورز خرد در کشور هست؟
توانمندسازی کشاورزان خرد راهکار از بین بردن فقر

(more…)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail