از بین بردن فقر

توانمندسازی کشاورزان خرد راهکار از بین بردن فقر

رئیس انجمن علمی و ترویج آموزش کشاورزی ایران خبر داد:
چند کشاورز خرد در کشور هست؟
توانمندسازی کشاورزان خرد راهکار از بین بردن فقر

(more…)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
نمایشگاه مجازی فارس، ارایه دهنده محتوای فاخر فارسی، مقالات مفید و گلچین شده از سراسر وب
+98-936-917-5733