Tag Archives: اردشیر زاهدی

08Dec/15

شهناز پهلوی

سرنوشت شهناز پهلوی چه شد؟ تولد شهناز پهلوی در« آبان سال 1319» با خشم و ناراحتی خاندان پهلوی توأم شد. چرا که این خانواده برای به دنیا آمدن فرزند پسری که جانشین

Read More...