ارثی

کچل

در مورد ریزش مو و کچل شدن

امروزه مشخص شده که یکی از عوامل اصلی در ریزش مو وابسته به کروموزوم های جنسی‌ست.

(more…)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail