ارتباط خاطرات و تصورات

تفاوت جریان عصبی مغز در هنگام مشاهده مستقیم و رؤیاپردازی

تفاوت جریان عصبی مغز در هنگام مشاهده مستقیم و رؤیاپردازی

دکتر گیلو تونانی، عصب‌شناس دانشگاه واشنگتن پس از مطالعه گسترده بر تفاوت‌های مشاهده واقعیت و رویا در مغز دریافت که جهت انتقال امواج عصبی در طول اعصاب هنگام مشاهده واقعیت و رویا کاملا متضاد است.

(more…)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail