ارتباط اندیشه و GDP

تبعات اقتصادی فرار مغزها

وقتی نیمی از GDP ایران ناگهان نیست می‌شود

در حالی که سالانه 150 هزار متخصص از کشور مهاجرت می‌کنند، نگاهی به عدد اعلام شده در خصوص خسارت ایران از محل بازنگشتن این افراد، نشان می‌دهد که سالانه معادل نیمی از تولید ناخالص داخلی(GDP) با فرار مغزها می‌پرد.

(more…)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail