Tag Archives: ادوارد سابلیه

21Oct/15

ژنرال دوگل فرانسوی در شیراز

رئیس جمهور فرانسه در شیراز ژنرال دوگل رئیس جمهور سابق فرانسه در ۲۴ مهر ۱۳۴۲ برای دیداری ۴ روزه از ایران در رأس هیأتی به تهران آمد. دو گل که دهها خبرنگار

Read More...