نمایشگاه مجازی فارس Tag: اداره کار

Tag: اداره کار

دستمزد سال 94

جدول کامل شده بسته دستمزد ۹۴ (ارقام به تومان) حداقل دستمزد ماهیانه ۷۱۲۴۲۵ حق مسکن ماهیانه ۴۰۰۰۰ حق بن نقدی (خواروبار) ۱۱۰۰۰۰ حق اولاد- یک فرزند ۷۱۲۴۱ حق اولاد- دو فرزند ۱۴۲۴۸۲ حق سنوات روزانه ۱۰۰۰ حداقل مزد روزانه ۲۳۷۴۷ مجموع دریافتی افراد مجرد ۸۹۲۴۳۰ مجموع دریافتی افراد متاهل با یک فرزند ۹۶۳۶۷۱ مجموع دریافتی…

Read more