نمایشگاه مجازی فارس Tag: اختلال شخصیت بدبین یا پارانوید

Tag: اختلال شخصیت بدبین یا پارانوید

اختلال شخصیت بدبین یا پارانوید

اختلال شخصیت بدبین یا پارانوید DSM_IV_TR اختلالات شخصیت {personality disorders} را به عنوان یک الگوی پایداری از تجربه و رفتار درونی تعریف می کند که به طور قابل ملاحظه ای از نتظارات فرهنگی فرد٬حداقل در دو مورد از موارد شناخت٬خلق٬کارکردهای بین فردی یا کنترل تکانه انحراف داشته باشد.

Read more