احمدطاهری بهبهانی

درباره ملاقات با مقامات عمانی

درباره ملاقات با مقامات عمانی

در میان کشورهای عربی منطقه،نام کشور پادشاهی عمان برای ما همواره احترام برانگیز است. نقش این کشور در مسائل هسته ای ایران و درایتی که سلطان قابوس به خرج داد تا مذاکرات به نتیجه برسد،به این زودی ها از یاد ما نخواهد رفت.

(more…)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail