Tag Archives: احساس ناکامی

20Jan/17

چگونه در جامعه مباحثه کنیم ؟

چگونه در گروه مباحثه کنیم ؟ مولفه های یک بحث بالغانه و سازنده و دوسوبرد win-win discussion در یک شبکه اجتماعی چیستند ؟ هیچ یک از شرکت کنندگان در بحث با خود

Read More...