نمایشگاه مجازی فارس Tag: احساس درماندگی

Tag: احساس درماندگی

همسراني که مدام قهر و آشتي مي کنند

همسراني که مدام قهر و آشتي مي کنند معلوم نيست اين چند دهمين باري است که در طول يک سال و نيم که از عقدشان مي گذرد، با هم قهر کرده اند. ترانه احساس درماندگي مي کرد و نمي دانست در گفت وگوي تلفني با مشاور بايد تمام جزئيات مشکلش را بيان کند يا خير….

Read more