ابولفضل ظهره وند

خطری که آینده ایرانیان را تهدید می کند

به گزارش «اقتصاد نیوز» ﺩﺭ ﺍﻗﺪﺍﻣﯽ ﻋﺠﯿﺐ ﻭ ﺗﺎﻣﻞ‌ ﺑﺮﺍﻧﮕﯿﺰ «ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺿﺎ ﺩﺍﻭﺭﯼ» ﺍﺯ ﺣﺎﻣﯿﺎﻥ ﻭ ﻧﺰﺩﯾﻜﺎﻥ ﺭﺳﺎﻧﻪ‌ﺍﯼ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺍﺣﻤﺪﯼ‌ﻧﮋﺍﺩ، رئیس دولت‌های نهم و دهم، ﺩﺭ ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﻧﺎﻡ ﺑﺮﺩﻩ ﺍﻣﺎ ﺍﺯ ﺍﻧﮕﯿﺰﻩ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻛﺎﺭ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﯼ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

ﺩﺍﻭﺭﯼ ﺍﺯ ﺩﯾﺮﻭﺯ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﻛﻪ ﺍﯾﻦ ﺗﻮﺋﯿﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻜﺬﯾﺐ ﯾﺎ ﺟﻌﻠﯽ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻭﺍﻛﻨﺸﯽ ﻧﺸﺎﻥ ﻧﺪﺍﺩﻩ است. ﺍﻟﺒﺘﻪ دﺭ ﺗﻮﯾﯿﺖ‌ﻫﺎﯼ منتسب به او، ﺍﺷﺎﺭﻩ‌ﺍﯼ ﺑﻪ رئیسﺟﻤﻬﻮﺭ ﻣﻨﺘﺨﺐ نشده است.

ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺿﺎ ﺩﺍﻭﺭﯼ ﻫﻢ‌ﺍﮐﻨﻮﻥ رئیس ﻣﺮﮐﺰ ﺭﺳﺎﻧﻪ‌ﺍﯼ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻫﻤﺎ (ﻫﻮﺍﺩﺍﺭﺍﻥ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺍﺣﻤﺪﯼ‌ﻧﮋﺍﺩ) ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻭﯼ ﺩﺭﺣﺎﻝ ﺗﺪﺍﺭﮎ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺍﺣﻤﺪﯼ‌ﻧﮋﺍﺩ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﺳﺖ. ﺍﺳﺎﻣﯽ ﻭﺯﺭﺍﯼی ﻛﻪ داوری ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ ﻧﺎﻡ ﺑﺮﺩﻩ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﯾﺮ ﺍﺳﺖ؛

(more…)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
نمایشگاه مجازی فارس، ارایه دهنده محتوای فاخر فارسی، مقالات مفید و گلچین شده از سراسر وب
+98-936-917-5733