ابجد

ابجد

به این جمله دقت کنید: “ابجد، هوز، حطی، کلمن، سعفص، قرشت، ثخذ، ضظغ” از هشت قسمت تشکیل شده که آنها را صورت می نامیم، این صور هشتگانه، با نام نخستین صورت آن، “ابجد” شناخته می شوند.

ترتیب حروف در زبان عبری-آرامی به همان ترتیب بالاست، یعنی

الف، ب، ج، د، ه، و، ز، ح، ط، ی، ک، ل، م، ن، س، ع، ف، ص، ق، ر، ش، ت، ث، خ، ذ، ض، ظ، غ

این امر مؤید آن است که عرب، الفبای خود را از قوم آرامی اسرائیل و از طریق نبطیان اقتباس کرده‌است. نبطیان قومی بودند که در غرب شبه جزیره عربستان، شرق آفریقا و زیر اسرائیل زندگی می کردند.

(more…)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
نمایشگاه مجازی فارس، ارایه دهنده محتوای فاخر فارسی، مقالات مفید و گلچین شده از سراسر وب
+98-936-917-5733