آیت الله بروجردی

صدیقه پهلوی

صدیقه پهلوی تصویر: شناسنامه “صدیقه پهلوی”، فرزند (خودخوانده) رضاشاه پهلوی”

در سده اخیر ودر جریان مواجهه جامعه ایران با دنیای مدرن، هر پدیده نوظهور و تازه وارد ابتدا با مقاومت ها و واکنش های منفی رو به رو می شده و سپس به مرور جامعه آن را می پذیرفت.

(گردآوری شده از سراسر وب) توسط نمایشگاه مجازی فارس

(more…)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail