آیا خشکسالی واقعیت دارد؟

پیش بینی سال ۲۰۵۰-داستان عبرت آموز

عید کریسمس سال ۲۰۵۰ هست، من اکنون ۵۵ ساله هستم آنقدر پیر شدم دیگه توان حرف زدن و ایستادن ندارم ۸۰ ساله بنظر مي رسم.

(more…)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail