Tag Archives: آگاهی

04Dec/15

تفاوت عزت نفس و اعتماد به نفس

تفاوت عزت نفس و اعتماد به نفس تحقیقات اخیر در مورد عزت نفس آن را به عنوان داشتن احساس ارزشمندی یا احساس خوبی در مورد خود و یا احساس كارایی یا شایستگی

Read More...