نمایشگاه مجازی فارس Tag: آن “جوزف” کائو

Tag: آن “جوزف” کائو

پناهندگی و تحول

پناهندگان مشهور(و نه چندان مشهور) تحول ساز پناهندگان اغلب هنگام اسکان مجدد در یک کشور جدید با چالش هایی روبرو می شوند، اما بسیاری می توانند بر این موانع غلبه کنند. در اینجا نمونه هایی قابل توجه از پناهندگان مشهور، و نه چندان مشهوری که در آمریکا اسکان گزیدند، به موفقیت دست یافتند، و در…

Read more