نمایشگاه مجازی فارس Tag: آموزش همگانی دانش مغز و علوم اعصاب

Tag: آموزش همگانی دانش مغز و علوم اعصاب

کشف نورونهای مسئول رفتار مادارانه و پدرانه

کشف نورونهای مسئول رفتار مادارانه و پدرانه موشهای مادر و پدر به خوبی‌ نوزادانشان را تیمار می کنند ولی‌ موش نر باکره به نوزادان دیگران حمله کرده و آنها را می کشد. تحقیقی به بررسی علت این مساله پرداخته است. در این تحقیق نشان داده اند که با فعال کردن اپتوژنتیکی نورونهای آزاد کننده گالانین…

Read more