نمایشگاه مجازی فارس Tag: آلودگی صوتی

Tag: آلودگی صوتی

مزاحمت های مدرسه یا مدارس

مقاله ای دیگر با همین موضوع در این سایت نوشته شده، لطفا در صورت تمایل رجوع بفرمائید به لینک زیر: http://farsivfair.com/%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c/%d9%85%d8%b2%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%aa-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d8%aa%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%da%a9%db%8c%d8%9f%d8%9f/ انواع و اقسام آسیب ها و مزاحمتهای مدارس و راهکارهای مقابله با آن پدرام حقیقی، نمایشگاه مجازی فارس به زودی فصل مدارس شروع خواهد شد و این برای من که آپارتمنی دارم که چهار…

Read more
 

مدارسی که مزاحم همسایه‌ها می شوند

حتما مثال مانند قارچ رشد کردن را شنیده‌اید. نمونه بارز این مثال، مدارس هستند که قارچ گونه در کنار خانه‌هایمان سبز ‌شده اند. شهروندان به عنوان اعضای یک جامعه در حوزه‌های مختلف مشارکت داشته و در برابر حقوقی که دارند، مسئولیت‌هایی را نیز در راستای اداره بهتر جامعه و ایجاد نظم بر عهده خواهند داشت.

Read more
 

مزاحمت مدارس تا به کی؟؟

مدیریت ناعاقل مدرسه سازی، شهرسازی و انتخاب موقعیت مدارس در ایران وضعیت کامل “احمقانه” ای دارد اینگونه که مدارس را در کنار خانه های مسکونی می سازند و صدای این مدارس آسیب هایی به اطرافیان می رساند،همگان در معرض آسیب های صوتی این مراکز آلودگی صوتی هستند، مانند: زنان حامله، افراد مسن، کودکان، افرادی که…

Read more