آلمان نازی

پناهندگی و تحول

پناهندگان مشهور(و نه چندان مشهور) تحول ساز

پناهندگان اغلب هنگام اسکان مجدد در یک کشور جدید با چالش هایی روبرو می شوند، اما بسیاری می توانند بر این موانع غلبه کنند. در اینجا نمونه هایی قابل توجه از پناهندگان مشهور، و نه چندان مشهوری که در آمریکا اسکان گزیدند، به موفقیت دست یافتند، و در جوامع محلی خود و فراتر از آن تفاوت ایجاد کردند، ذکر شده است.

(more…)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
نمایشگاه مجازی فارس، ارایه دهنده محتوای فاخر فارسی، مقالات مفید و گلچین شده از سراسر وب
+98-936-917-5733