نمایشگاه مجازی فارس Tag: آقا میرزا صادق آقا

Tag: آقا میرزا صادق آقا

صدیقه پهلوی

تصویر: شناسنامه “صدیقه پهلوی”، فرزند (خودخوانده) رضاشاه پهلوی” در سده اخیر ودر جریان مواجهه جامعه ایران با دنیای مدرن، هر پدیده نوظهور و تازه وارد ابتدا با مقاومت ها و واکنش های منفی رو به رو می شده و سپس به مرور جامعه آن را می پذیرفت. (گردآوری شده از سراسر وب) توسط نمایشگاه مجازی…

Read more