Tag Archives: آشتی

06Feb/15

همسراني که مدام قهر و آشتي مي کنند

همسراني که مدام قهر و آشتي مي کنند معلوم نيست اين چند دهمين باري است که در طول يک سال و نيم که از عقدشان مي گذرد، با هم قهر کرده اند.

Read More...