Tag Archives: آسیب

04Mar/15

قسمت هشتم مهارت های ارتباطی

مهارتهاي ابراز وجود گوش كردن و ابراز وجود به مقوله‌هاي متضادي اشاره دارند كه مكمل يكديگر هستند. ☯ در تفكر قديمي چيني به اين شكل ين يانگ مي‌گويند كه به مقوله‌هاي متضادي

Read More...
06Feb/15

همسراني که مدام قهر و آشتي مي کنند

همسراني که مدام قهر و آشتي مي کنند معلوم نيست اين چند دهمين باري است که در طول يک سال و نيم که از عقدشان مي گذرد، با هم قهر کرده اند.

Read More...