Tag Archives: آدلف هيتلر

04Dec/14

اختلال شخصیت مرزی "Borderline Personality Disorder"

اختلال شخصیت مرزی “Borderline Personality Disorder” الگویی از روابط بین فردی بی ثبات و افراطی که با نوسان بین دو حد آرمانی کردن و بی ارزش نمودن مشخص می شود .

Read More...