نمایشگاه مجازی فارس Tag: آثار سوء افزایش جمعیت

Tag: آثار سوء افزایش جمعیت

آثار سوء افزایش جمعیت

دیگر این یک راز نیست که ما در حال از بین بردن سیاره خود و تمام کردن منابع آن با سرعت نور هستیم. اما بسیاری از ما به این واقعیت انکار نشدنی هیچ توجهی نمی کنیم. افزایش آلودگى تابعى از افزایش جمعیت است. آلوده کننده‌هاى محیط بسیار متنوع هستند و امروزه هیچ یک از منابع…

Read more