لیست ۱۰۰ لغت پرکاربرد در انگلیسی

آیا شیوه ای خاص در آموزش زبان خارجی از خودتان ابداع نموده اید؟

لطفا آنرا به اطلاع ما برسانید…

در ادامه لیست صد کلمه/فعل پرکاربد در زبان انگلیسی را خواهید دید…

.
1- Accept – پذيرفتن
2-Allow – اجازه دادن
3-Ask – پرسيدن
4-Believe – باور كردن
5-Borrow – قرض گرفتن
6-Break – شكستن
7-Bring – آوردن
8-Buy – خريدن
9-Can/ Be able – توانستن
10-Cancel – منتفی كردن
11-Change – تغيير دادن
12-Clean – تمييز كردن
13-Comb – شانه كردن
14-Complain – شكايت كردن
15-Cough – سرفه كردن
16-Count – شمردن
17-Cut – بريدن
18-Dance – رقصيدن
19-Draw – كشيدن
20-Drink – نوشيدن
21-Drive – رانندگی كردن
22-Eat – خوردن
23-Explain – توضيح دادن
24-Fall – افتادن
25-Fill – پر كردن
26-Find – پيدا كردن
27-Finish – تمام كردن
28-Fit – جا دادن
29-Fix – درست كردن
30-Fly – پرواز كردن
31-Forget – فراموش كردن
32-Give – دادن
33-Go – رفتن
34-Have – داشتن
35-Hear – شنيدن
36-Hurt – زخمی شدن
37-Know – دانستن
38-Learn – يادگرفتن
39-Leave – ترك كردن
40-Listen – گوش كردن
41-Live – زندگی كردن
42-Look – ديدن
43-Lose – گم كردن
44-Make/Do – انجام دادن
45-Need – احتياج داشتن
46-Open – بازكردن
47-Organise – منظم كردن
48-‍Close/Shut – بستن
49-Pay – پرداختن
50-Play – بازی كردن
51-Put – قرار دادن
52-Rain – باريدن
53-Read – خواندن
54-Reply – پاسخ دادن
55-Run – دويدن
56-Say – گفتن
57-See – ديدن
58-Sell – فروختن
59-Send – فرستادن
60-Sign – امضا كردن
61-Sing – آواز خواندن
62-Sit – نشستن
63-Sleep – خوابيدن
64-Smoke – سيگار كشيدن
65-Speak – صحبت كردن
66-Spell – هجی كردن
67-Spend – پرداختن
68-Stand – ايستادن
69-Start/Begin – شروع كردن
70-Study – درس خواندن
71-Succeed – موفق شدن
72- Swim – شنا كردن
73-Take – گرفتن
74-Talk – صحبت كردن
75-Teach – ياد دادن
76-Tell – گفتن
77-Think – فكر كردن
78-Translate – ترجمه كردن
79-Travel – سفر كردن
80-Try – امتحان كردن
81-Turn off – خاموش كردن
82-Turn on – روشن كردن
83-Type – تايپ كردن
84-Understand – فهميدن
85-Use – استفاده كردن
86-Wait – صبر كردن
87-Wake up – بيدار شدن
88-Want – خواستن
89-Watch – نگاه كردن
90-Work – كاركردن
91-Worry – نگران شدن
92-Write – نوشتن
93-Waste – هدر رفتن
94-Wonder – تعجب كردن
95-Worship – عبادت كردن
96-Win – برنده شدن
97-Wear – پوشيدن
98-Wash – شستن
100-Welcome – خوش آمد گویی

لطفا خودتان در مورد لغت Get شروع به تحقیق نمائید…

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Leave a Reply