بیل گیتس 95درصد از دارایی اش را می بخشد

مصاحبه با بیل گیتس در این مورد به زبان انگلیسی از سایت معتبر تد

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Leave a Reply