این یک ترجمه خلاصه و سریع برای دوستان خودم هست:

چگونه با افراد مسموم از لحاظ رفتاری، برخورد کنیم؟

قبل از هرچیزی بدانید که افراد بی شعور که اندیشه کردار و گفتار مسمومی دارند هر حمله ای که به شما می کنند در واقع التماسی برای کمک است. اما ما انسانیم نه باران که رحمت ما هم بر گل بباریم هم بر خار.

۱. به خودتان بگویید: من‌ نمی خواهم در مقابل بی شعور ها رقت انگیز باشم. بلکه آنها رقت بار هستند.

۲. بدانید و آگاه باشید شما تنها نیستید. یک بی شعور هم خود در رنج و عذاب هست هم ۲۴ ساعته مشغول آزار رسانی به دیگران است. پس شما در رنج کشیدن تنها نیستید. این یک مشکل فراگیر است.

۳. اغراق نکنید. کمی و گاهی کوتاه بیابید و بی خیال باشید.

۴. سعی در شاد بودن داشته باشید 🙂

۵. خودمان بی شعور نباشیم و بی شعور ها را نیز طرد کنیم.

Leave a Reply