چترِ خوب باران را متوقف نمیکند، اما کمک میکند آسوده زیر باران بایستیم.
ابرها به اسمان تكيه ميكنند، درختان به زمين و انسانها به مهرباني يكديگر.

قدر مهربانان زندگی خود را بدانید، سوء استفاده از مهربانی و نیکی چنین آدمهایی، از کثیف ترین خیانت ها، پلیدتر است.

زیبا

Leave a Reply