بخشهایی از “بیانیه وزیر امور خارجه کری در مورد انتصاب سفیر استیون دی. مال به عنوان هماهنگ کننده اصلی اجرای توافق اتمی ایران”

هماهنگ کننده اجرای برجام

من همیشه گفته ام که اگرچه گفتگو درمورد توافق اتمی با ایران مهم بود، اجرای آن در رسیدن به اهداف امنیت ملی مان حتی حیاتی تر است. به همین دلیل است که من امروز بسیار خرسندم که انتصاب سفیر استیون مال را به عنوان هماهنگ کننده اصلی اجرای توافق اتمی ایران اعلام کنم. در حالی که ما دوره ۶۰ روزه بررسی کنگره را پشت سر می گذاریم، بسیار مهم است که اکنون ما گروهی مناسب داشته باشیم با سرپرستی مناسب تا از اجرای موفقیت آمیز برنامه جامع اقدام مشترک، که ایالات متحده، دوستان و همپیمانانمان در خاورمیانه و سراسر دنیا را امن تر می کند، اطمینان حاصل کنیم.
استیو از منصب خود در وزارت امور خارجه و با گزارش مستقیم دادن به جانشین وزیر خارجه بلینکن و من، تلاشهای میان سازمانی را، برای اطمینان حاصل کردن از اینکه گامهای اتمی ای که ایران در برنامه جامع اقدام مشترک به آنها متعهد شد کاملا اعمال می شوند و اینکه ما و شرکایمان اقدامات متقابل را در مورد تحریمها در پی گامهای اتمی اتخاذ خواهیم کرد، هدایت خواهد کرد.
استیو از تمام سابقه ۳۳ ساله اش در خدمات دولتی برای این وظیفه حیاتی مهم استفاده خواهد کرد.
در حالی که ما در اجرای برنامه جامع اقدام مشترک به پیش می رویم، وزارت امور خارجه و کل دولت به همکاری نزدیک با شرکا و همپیمانانمان در منطقه برای تعمیق همکاریهای امنیتی و مقابله با رفتارهای بی ثبات کننده ایران، از جمله حمایتش از تروریسم، ادامه خواهند داد. این نگرانیها و دیگر نگرانیهای مربوط به ایران همچنان توجه بالاترین درجات وزارت امور خارجه و دولت آمریکا را به خود معطوف می کند.

Leave a Reply