نمایشگاه مجازی فارس Day: September 30, 2017

Day: September 30, 2017

چند نکته قابل توجه قبل از سفر

اگر غریزه تان چیزی به شما گفت، به آن گوش بدهید. یک نقشه برای فرار و نجات موقعیت های خطرناک در ذهنتان آماده داشته باشید. در مورد فرهنگ، رسوم، عقاید و مخصوصا قوانین جایی که می خواهید به آن سفر کنید آگاهی کسب کنید. تجربیات دیگران را بخوانید، بشنوید، بدانید. محدودیت های خودتان را بدانید،…

Read more
 

پروژه مریخ-نوردی امارات متحده عربی

درآ»دهای های نفت و معادن ایران به کجا رفت؟ در حالیکه در اواخر سال 2017 هستیم، امارات  متحده عربی برنامه ای دارد تا در تابستان 2020 یک مریخ نورد به سیاره بهرام ارسال نماید. پروژه امید مریخ ترجمه، ویرایش و بازنویسی از نمایشگاه مجازی فارس

Read more