نمایشگاه مجازی فارس Day: December 26, 2015

Day: December 26, 2015

جنگ و افیون

در جنگ اورشلیم و محاصره این شهر در سال 1917 میلادی، ارتش انگلیس شروع به انداختن بسته های سیگار از هواپیماهای جنگی کرد. این بسته های سیگار توسط مقادیر زیادی از افیون (تریاک) پر شده بود، انگلیسی ها امیدوار بودند که ارتش اتومون (ترکیه عثمانی) معتاد مواد شده و توانایی جنگ نداشته باشند این طرح…

Read more
 

خطراتی که کره زمین را تهدید می کند

خطرات بسیار زیادی هست که کره زمین را تهدید می کند، متاسفانه این خطرات، یکی دو تا هم نیست، جمعیت روز افزون کره زمین، باعث بروز آلودگی و کاهش کیفیت زندگی می شود، انسانها کره زمین را به شدت مورد فرسودگی قرار داده اند و در این مسابقه نابودسازی به سرعت، چنان پیش می روند…

Read more
 

نیکلای گاوریلوویچ چرنیشفسکی

نیکلای گاوریلوویچ چرنیشفسکی، اقتصاد‌د‌ان، تاریخ‌د‌ان، فیلسوف، منتقد‌ اد‌بی، نویسند‌ه، منتقد‌ هنری و از متفکران پیشرو و انقلابی سد‌ه ۱۹ میلاد‌ی د‌ر سال ۱۸۲۸ د‌ر روسیه، د‌ر یک خانواد‌ه گرم و فرهنگی زاد‌ه شد. پد‌رش، یک روحانی بود‌ که از تاریخ و اد‌بیات تاتاری آگاهی بسیار د‌اشت و زبان های زیاد‌ی از جمله فرانسوی و لاتینی…

Read more
 

اژدها وارد می شود: بانک جدید جهانی چینی

اژدها وارد می شود: بانک جدید جهانی چینی به لطف چین، «کریستین لاگارد» رئیس صندوق بین المللی پول، «جیم یونگ کیم» رئیس بانک جهانی و «تاکهیکو ناکائو» مدیرکل بانک توسعه آسیایی دیگر چندان کار مهمی برای انجام دادن ندارند.

Read more