26 Dec 2015

جنگ و افیون

اورشلیم 1917

در جنگ اورشلیم و محاصره این شهر در سال 1917 میلادی، ارتش انگلیس شروع به انداختن بسته های سیگار از هواپیماهای جنگی کرد.

این بسته های سیگار توسط مقادیر زیادی از افیون (تریاک) پر شده بود، انگلیسی ها امیدوار بودند که ارتش اتومون (ترکیه عثمانی) معتاد مواد شده و توانایی جنگ نداشته باشند

این طرح آنها موفقیت آمیز بود.

 همین طرح و برنامه در سری جنگ های غرب با چین هم روی داد.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

خطراتی که کره زمین را تهدید می کند

خطرات زمین - فضایی هاخطرات بسیار زیادی هست که کره زمین را تهدید می کند، متاسفانه این خطرات، یکی دو تا هم نیست، جمعیت روز افزون کره زمین، باعث بروز آلودگی و کاهش کیفیت زندگی می شود، انسانها کره زمین را به شدت مورد فرسودگی قرار داده اند و در این مسابقه نابودسازی به سرعت، چنان پیش می روند که نه تنها گونه های زیادی از موجودات زنده را نابود کرده اند، بلکه با بروز بیماری های عجیب غریب لاعلاج، خودمان هم در حال نابود شدن هستیم. این کارهای انسان، اگر به دید تمدن های پیشرفته احتمالی برسد در مورد ما چنین خواهد اندیشید:

موجوداتی که دیگران را نابود می کنند، محیط زندگیشان را خراب می کنند و حتی یکدیگر را می کشند!!

آیا شما با خانه خود چنین می کنید؟؟

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

نیکلای گاوریلوویچ چرنیشفسکی

چرنیشفسکینیکلای گاوریلوویچ چرنیشفسکی، اقتصاد‌د‌ان، تاریخ‌د‌ان، فیلسوف، منتقد‌ اد‌بی، نویسند‌ه، منتقد‌ هنری و از متفکران پیشرو و انقلابی سد‌ه ۱۹ میلاد‌ی د‌ر سال ۱۸۲۸ د‌ر روسیه، د‌ر یک خانواد‌ه گرم و فرهنگی زاد‌ه شد.

پد‌رش، یک روحانی بود‌ که از تاریخ و اد‌بیات تاتاری آگاهی بسیار د‌اشت و زبان های زیاد‌ی از جمله فرانسوی و لاتینی را نیک می د‌انست. از این رو مشتاق بود‌ پسرش زبان های زیاد‌ی بیاموزد‌ و به ویژه د‌ر زبان و اد‌بیات تاتاری به کمال برسد‌. اما ماد‌ر چرنیشفسکی، گالیوبیوا بر خلاف شوهرش قلباً آرزو د‌اشت که پسرش د‌ر د‌نیای زبان و اد‌ب فارسی کمال یابد‌ و سپس د‌ر بخش زبان و اد‌ب فارسی د‌انشگاه پترزبورگ تحصیل کند‌. گالیوبیوا د‌ر این باره با سرسختی تمام کوشش می‌کرد‌. وی به شوهرش می‌گفت: «نیکلای نباید‌ زبان ترکی-تاتاری بیاموزد‌، زیرا د‌ر این زبان آثار علمی وجود‌ ند‌ارد‌.»

(more…)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

اژدها وارد می شود: بانک جدید جهانی چینی

اژدهااژدها وارد می شود: بانک جدید جهانی چینی

به لطف چین، «کریستین لاگارد» رئیس صندوق بین المللی پول، «جیم یونگ کیم» رئیس بانک جهانی و «تاکهیکو ناکائو» مدیرکل بانک توسعه آسیایی دیگر چندان کار مهمی برای انجام دادن ندارند.

(more…)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
نمایشگاه مجازی فارس، ارایه دهنده محتوای فاخر فارسی، مقالات مفید و گلچین شده از سراسر وب
+98-936-917-5733