نمایشگاه مجازی فارس Day: December 22, 2015

Day: December 22, 2015

گردش مالی کتاب در ایران

گردش مالی کتاب در ایران حوزه نشر در يك تقسيم‌بندي كلي به دو بخش نشر آثار كتابي و غير كتابي و در بخش نشر كتاب نيز آثار به دو بخش مكتوب و الكترونيك تقسيم مي‌شوند. افزون بر این می‌توان در فعالیت نشر یک‌رویه دیگر برای تقسیم‌بندی تعریف کرد؛ نشر در جامعه به دو بخش دولتي…

Read more