16Oct/15

استارت‌اپ‌ها چگونه ارزش گذاری می‌شوند؟

یک شرکت چگونه ارزش‌گذاری میشود؟ به خصوص اگر بیشتر از یک ماه از تاسیس آن نگذشته باشد. – ارزشگذاری شرکت‌های استارت آپ به چه صورت انجام می‌شود؟ این سوالی است که زمانی

Read More...
16Oct/15

آثار کاهش‌سپرده‌قانونی‌بانکها در خروج‌ازرکود؟

آثار کاهش‌سپرده‌قانونی‌بانکها در خروج‌ازرکود؟ کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک ها در شرایط فعلی می تواند به ایجاد رونق کمک کند به شرط آنکه میزان کاهش و حوزه تخصیص منابع حساب شده باشد.

Read More...
16Oct/15

دولت هیچ پول و بودجه‌ای جهت مشوقها و جوایز صادراتی در اختیار ندارد!

واقعیت مشوقهای صادراتی از نظر رئیس مرکز تجارت جهانی ایران دولت هیچ پول و بودجه‌ای جهت مشوقها و جوایز صادراتی در اختیار ندارد! باید با مردم، فعالان اقتصادی و صادرکنندگان کشورمان رو

Read More...