Month: August 2008

درک پیوستگی کل هستی

ما جهانیان عزیز تا عدم استقلال کاملمان از همدیگر را درک نکنیم به هیچ جای خوبی نخواهیم رسید. باید باور کنیم که نه با خط مرزی نه با تفاوت فرهنگی نه با تفاوت قاره، نه کروموزوم و نه هیچ چیز دیگری، نمی تانیم خودمان را از همه چیز جدا بدانیم. دید موحدانه نیاز است! به…

Read more