Aug, 2008

درک پیوستگی کل هستی

ما جهانیان عزیز تا عدم استقلال کاملمان از همدیگر را درک نکنیم به هیچ جای خوبی نخواهیم رسید. باید باور کنیم که نه با خط مرزی نه با تفاوت فرهنگی نه با تفاوت قاره، نه کروموزوم و نه هیچ چیز دیگری، نمی تانیم خودمان را از همه چیز جدا بدانیم. دید موحدانه نیاز است!

به امید رشد و درک

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
نمایشگاه مجازی فارس، ارایه دهنده محتوای فاخر فارسی، مقالات مفید و گلچین شده از سراسر وب
+98-936-917-5733