08Dec/07

دراگون فروت یا میوه اژدها

دراگون فروت Dragon Fruit دراگون فروت (Pitaya) یک نوع کاکتوس است که میوه خوراکی دارد. این میوه بومی مکزیک است و در کشورهای آسیای شرقی مثل ویتنام نیز کشت میشود. میوه ی

Read More...