یک نکته ی ظریف برای مادران عزیز !

وقتی مادری به کودکی که کار بد کرده است ، می گوید: ” صبر کن تا بابات شب بیاد بهش مي گم چی کار کردی ! ” توجه نمی کند که پشت این حرف ، معانی بسیاری وجود دارد .

1- من مادر مقتدر ی نیستم و نمی توانم تو را هدایت و حتی کنترل کنم .

2- من حرمت تو را در مقابل دیگران ، از جمله پدرت ، براحتی زیر پا می گذارم .

3 – من راز دار و قابل اعتماد نیستم.

4- زمانی که اشتباه کودک را برای دیگران تعریف می کنید ، در واقع نا خواسته مهر تایید به آن عمل اشتباه می زنید ؛ و کودک شما ، این اشتباه را به عنوان یکی از ویژگیهای شخصیتی خود می شناسد و با خود می گوید : ” من اینجوریم دیگه !”

5 – انسانی که حرمت او زیر پا گذاشته شده است و به زبان عامیانه ، بی آبرو شده است ، دیگر چیزی برای از دست دادن ندارد ، بنابر این ، کار بد خود را مقابل همگان تکرار می کند.

6- کودک با هوش است و و می فهمهد چه کار بدی حسابی شما می سوزاند ؛ بنابر این ، زمانی که بخواهد از شما انتقام بگیرد، آن کار بد را بطور مرتب تکرار می کند .

7- در صورت ادامه ی این چرخه ، کودک ، گستاخ و لجباز می شود.

نکته مهم اینکه : حتی نصیحت مقابل دیگران هم سرزنش محسوب می شود .
فقط خوبی ها ی کودک را برای دیگران تعریف کنید و بس!

Leave a Reply