کشف نورونهای مسئول رفتار مادارانه و پدرانه

موشهای مادر و پدر به خوبی‌ نوزادانشان را تیمار می کنند ولی‌ موش نر باکره به نوزادان دیگران حمله کرده و آنها را می کشد. تحقیقی به بررسی علت این مساله پرداخته است.

در این تحقیق نشان داده اند که با فعال کردن اپتوژنتیکی نورونهای آزاد کننده گالانین در ناحیه پره اپتیک میانی مغز در موش نر باکره، رفتار موش تغییر کرده و این موش نیز به تیمار نوزادان می‌پردازد، همچنین در صورت تخریب این نورونها در موشهای نر یا ماده صاحب نوزاد، رفتار آنها تغییر کرده و به تیمار نوزادان نخواهند پرداخت.

یافته جالب دیگر این بوده است که فعالیت این نورونها در موش نر درست ۳ هفته بعد از آمیزش که دقیقا زمان تولد فرزندانش هست شروع می‌‌شود و حتی اگر موش نر و ماده بعد از آمیزش از هم جدا شوند، بعد از ۲۱ روز نیمی از موشهای نر رفتار تیمارگرانه از خود بروز می دهند. مشخص نیست در طول این ۲۱ روز چه اتفاقاتی در این ناحیه از مغز موش نر می‌‌افتد.

محققین تصور میکنند نورونهای گالانینی این ناحیه از مغز ممکن است در دوران بعد از زایمان تحت تاثیر هورمونهای استرس قرار گرفته و عملکرد غیر طبیعی آنها منجر به بروز مشکلاتی نظیر افسردگی بعد از زایمان شود و در حال بررسی این مساله هستند.

همچنین محققین علاقه دارند ارتباطات این نورونها را با نواحی مربوط به استرس، انگیزش و پاداش درک نمایند.

این تحقیق در ژورنال نچر گزارش شده است:

Galanin neurons in the medial preoptic area govern parental behaviour

Leave a Reply