1. صنایع سنگ های گرانبها، مانند جوهرات، تراش جواهرات و جواهر سازی

  2. صنایع شیمی و الکتریک،، مانند الکترود، سنسور، پراب، نیمه رساناها

  3. صنایع پزشکی، مانند شیمی درمانی، چاقوهای پزشکی، لوازم پزشکی، ابزارهای برش خاص

  4. صنایع اپتیک، مانند، قسمتهایی که به نحوی با فرابنفش، مادون قرمز، امواج و … در ارتباطند و لیزر

  5. صنایع الکترونیک و پرتوی، مانند حسگرهای پرتو، تولید کننده پرتو، ابزارهای کوانتومی، کامپیوترهای کوانتومی

  6. صنایع مکانیکی، مانند روکش دادن نانوکربنی، ابزارهای الماسه شده، سیم،

  7. صنایع مربوط به حرارت، مانند پخش کننده های حرارت، دفاع حرارتی، تجمیع حرارت و …

گردآوری: بابک راستی

Leave a Reply