• عاشق کسی بودن چیز مهمی نیست، کسی شما را دوست داشته باشد چیزی ممکنه باشد، اما اینکه کسی را که عاشقانه دوست داری، عاشق تو باشد خیلی مهم است و اهمیت دارد.

  • هیچ وقت برای از دست دادن یا تمام شدن چیزی غمگین مباش، به این فکر کن که ممکن بود کلا از ابتدا آنرا نداشته باشی.

  • وقتی کسی نیست از تو مراقبت کند، انرژی های نا شکفته ات آزاد می شود و رهاوار می توانی خود سرآغاز پیشرفت و نگاهبانی از دیگران شوی.

  • آزادی در پناه سخت گیری معنی دارد. (رابرت فراست)

  • ایمان چیزی است که تکه های جدا شده و شکسته جهان را به هم می پیوندد تا جهانی مملو از نو را بسازد – هلن کلر

  • می دانم خداوند چیزی به من نبخشیده که توانایی نگهداشتن آنرا داشته باشم، فقط آرزو می کردم تا این حد بسیار زیاد به من اطمینان نمی کرد. – مادر ترزا

  • اگر به شک و تردیدهای فکرت ایمان داشته باشی، آنگاه آرزوهای قلبی ات را دست نیافتنی خواهی یافت.

[feather_share]

Leave a Reply