چند جمله از مایکل پورتر درباره استراتژی:
* اساس استراتژی این است که انتخاب کنیم چه کارهایی را نباید انجام دهیم…

* استراتژی تعریف محدوده‌ای است که یک شرکت می‌خواهد در آن محدوده منحصر به فرد باشد.

* میلیاردها دلار برای فعالیت‌های انسان دوستانه و خیرخواهانه هرز رفته است. حوزه‌های انسان دوستانه به دلیل آشنایی کم با کسب و کار و چند دهه عقب‌تر بودن از دنیای فکری آن، پول را با کمترین کارایی و اثربخشی هزینه می‌کنند.

* به هر حال،‌ در نهایت، استراتژی به چیزی از جنس پیوستگی نیاز دارد. نمی‌توان در هر لحظه استراتژی را از صفر، بازآفرینی کرد.

* اگر هدف شما چیزی غیر از سود آوری باشد (بزرگ‌ بودن، رشد سریع، رهبر و پیشتاز تکنولوژی بودن) دیر یا زود جایی سرتان به سنگ خواهد خورد.

* نوآوری بحث اصلی در حوزه‌ی خلق ثروت است.

* نخستین نکته در استراتژی این است که: شما نمی‌توانید برای همه کس، همه چیز باشید.

Leave a Reply