2 Replies to “پیک آلفا چیست؟”

  1. امواج مغزی:
    در هر لحظه امواج مغزی متعددی با بسامدهای متفاوت در مغز ایجاد می‌شوند. این امواج که می‌توانند آلفا، بتا، تتا و یا گاما باشند برای ارسال دقیق پیام‌ها یا احساسات نیاز به هماهنگ‌سازی دارند. هماهنگ‌سازی از اهمیت بسیاری برخوردار است، سیبی را در نظر بگیرید که رنگ، روشنایی و ابعاد آن توسط سیگنال‌های گوناگونی به بخش‌های متفاوت مغز ارسال‌ شده و بدون هماهنگ‌سازی تشخیص نهایی آن غیرممکن است.
    علاوه بر این تحقیقات تازه در زمینه مغزنگاری الکتریکی با استفاده از الکتروانسفالوگرام نشان می‌دهند چشم اگر تابش لحظه‌ای نور بین پیک موج‌های آلفا و تتا به آن تابیده شود، نور را نخواهد دید، چون پیامی برای رؤیت آن به مغز ارسال نخواهد شد.
    به گزارش نیوساینتیست، تحقیق دیگری نشان می‌دهد درک آگاهانه کلمات نیاز به گذر امواج مغزی از منطقه ثابتی از مغز دارد. تنها پیچیدگی هر کلمه باعث می‌شود امواج گاما در مراحل هماهنگ‌سازی متفاوت عمل کنند. پس از این مرحله مغز وارد شرایط نیمه‌هشیار می‌شود تا اطلاعات را به حافظه طولانی‌مدت فرد انتقال دهد. نکته جالب‌توجه اینکه هر قدر مرحله هماهنگ‌سازی قوی‌تر باشد، درک ما از اطلاعات و اتفاقات بهتر خواهد بود.
    نمی‌شود تأثیر امواج گاما را در حفظ حافظه و انتقال اطلاعات نادیده گرفت. تحقیق تازه‌ای نشان می‌دهد امواج گاما با بسامد کمتر وظیفه انتقال اطلاعات از حافظه قدیمی را به عهده دارند و همین امواج با بسامد بالاتر اطلاعات تازه‌تر را منتقل خواهند کرد. این امواج میان مناطق مختلف منطقه هیپوکامپ رد‌و‌بدل خواهند شد و وظیفه هماهنگی میان آنها نیز به عهده هیپوکامپ خواهد بود.

Leave a Reply