مردمی که از کشور خودشان به دیگر کشورها “پناهنده” می شوند، مهاجرهای پناه جو نیستند!

آنها، راننده تاکسی، عکاس، حقوقدان،پدربزرگ، نوه، دانشجو، دانشمند، هنرمند و مردمان عادی هستند که به دنبال امنیت می گردند.

Leave a Reply