خدمات انتقال وجه بین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بانکی در شبکه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بانکی کشور از مجرای سه سامانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ساتنا، پایا (ACH) و سحاب ارائه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. سامانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ “سحاب” برای انتقال وجوه بین کارت‌های بانکی کاربرد دارد. برای انتقال وجه مستقیم از حساب سامان به حسابی در دیگر بانک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان از سامانه ساتنا یا پایا استفاده کرد.

در سایت بانکی مانند سامان نوشته:

  1. دستورانتقال وجه شما پس از پذیرش توسط بانک، قطعی و غیر قابل برگشت است و انجام آن جزو تعهدات بانک می باشد.

  2. برگشت وجه مورد انتقال و کارمزد آن پس از پذیرش انتقال وجه توسط بانک به هیچ وجه امکان پذیر نیست.

  3. بانک متعهد می شود در تاریخ درخواست شده توسط مشتری (تاریخ موثر) وجه را به بانک مقصد ارسال نماید.

  4. در صورتی که به هر دلیل تاریخ موثرانتقال با یکی از ایام تعطیل رسمی مصادف باشد، بانک انتقال را در اولین روز کاری بعد از تعطیلات انجام می دهد.

  5. مسئولیت واریز وجه انتقال داده شده به حساب مقصد در تاریخ موثر انتقال بر عهده ی بانک مقصد است لذا در این خصوص مسئولیتی متوجه بانک پذیرنده (مبدا) نیست.

  6. مسئولیت عواقب ناشی از هر گونه خطا یا اشتباه در درج اطلاعات بر عهده مشتری است.

  7. در صورتی که به هر دلیل از قبیل: مسدودی حساب مقصد،اشتباه در مشخصات حساب مقصد و مانند این امکان واریز وجه به حساب مقصد وجود نداشته باشد، بانک وجه مورد انتقال را پس ازکسر کارمزد برگشت وجه،حداکثر تا پایان روز کاری بعد به حساب مشتری برمی گرداند.در این صورت نیز کارمزد انتقال وجه غیر قابل برگشت است.

Leave a Reply